GDPR

Version 1.1
Policy för Personuppgiftsbehandling för Raymond AB
Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi vill med denna Integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.
1. Personuppgiftsansvarig Denna policy avseende integritet och marknadsföring (” Integritetspolicy”) beskriver hur Raymond AB med org. nr 556638-0124, adress: Byängsgränd 14, 3 tr, postnummer: 12040, Stockholm och, e-post: info@gruppsol.se, samlar in, använder, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter.
2. När behandlar vi dina uppgifter
• när du anmäler dig som kund eller intressent till våra tjänster, nyhetsbrev m.m.
3. Vilka personuppgifter behandlar vi
• Raymond samlar in personuppgifter när du tecknar avtal, använder tjänster, söker anställning
mm.
4. Med vilken laglig grund gör vi detta
• För att kunna hantera köp och garantiåtagande enligt avtal
• För att följa andra lagar ex. bokföringslagen
• Med intresseavvägning, för att kunna ge dig bra erbjudanden
5. Hur länge sparar vi informationen Vi sparar dina uppgifter så länge som det är nödvändigt för att utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider eller nödvändigt enligt andra berättigade intressen. När vi sparar dina uppgifter för andra syften än för våra kontraktuella åtaganden, exempelvis för att uppfylla krav på åtgärder mot penningtvätt, bokföring och regulatoriska kapitalkrav, sparar vi endast datan så länge som det är tillåtet för att uppfylla våra berättigade intressen och/eller lagstadgat för respektive syfte.
6. Skickar vi din information vidare Raymond kan komma att dela dina personuppgifter till leverantörer och/eller underleverantörer för utförandet av våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och för andra syften som framgår i denna Dataskyddspolicy. Innan vi involverar leverantörer eller underleverantörer, ser vi till att de lever upp till krav på skyddsnivå.
7. Profilering Vi använder profilering i syfte att tillhandahålla dig erbjudanden som vi tror passar dig.
8. Sammanställning av vår personuppgiftsbehandling
Ändamål Rättslig grund Kategorier av personuppgifter Lagringstid
För att administrera, utveckla och leverera våra varor och tjänster samt tillhandahålla support
Fullföljande av avtal om köp (köpvillkor)
Två år efter att du senast varit aktiv hos www.raymondsolar.com, till exempel genom att handla hos oss eller kontakta vår kundtjänst
För att försäkra oss om att lagkrav efterlevs, såsom bokföringslagen
• Namn, adress, telefonnummer samt e-post
• Geografisk information
• IP-adress, enhetsinformation, logginformation
Så länge vi är skyldiga att lagra uppgifterna enligt tillämplig lag
För att marknadsföra Raymond och våra varumärkesleverantörers varor och tjänster genom post, e- post, telefon och SMS/MMS
Rättslig förpliktelse • Namn, adress,
telefonnummer samt e-post
• Geografisk information
• IP-adress, enhetsinformation, logginformation
Två år efter att du senast varit aktiv hos www.raymondsolar.com, till exempel genom att handla hos oss eller kontakta vår kundtjänst
För att administrera ditt kontoinnehav, ge dig möjlighet att få individanpassade erbjudanden samt möjliggöra riktad kommunikation via post, e-post, telefon eller SMS/MMS
Intresseavvägning • Namn, adress,
telefonnummer samt e-post
• Geografisk information
• IP-adress, enhetsinformation, logginformation
Fullföljande av avtal om konto
• Namn, adress,
Så länge du har ett telefonnummer samt e-post
Raymond-konto
• Geografisk information
• IP-adress, enhetsinformation, logginformation Betalningsuppgifter
• Kundnummer
• Information om hur du använder vår webb, om vilka av våra erbjudanden du varit intresserad av, vilka av våra nyhetsbrev du interagerat med och vilka av våra event du anmält dig till
• Uppgifter om dina inköp
• Information om ditt kontoinnehav
9. Dina rättigheter som registrerad
Raymond ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.
Raymond kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.
Du har rätt att av begära
– Tillgång till dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära ett
registerutdrag över den behandling som vi genomför avseende dina personuppgifter. Du har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som behandlas. Du har rätt att en gång per kalenderår, genom en skriftligt undertecknad ansökan, kostnadsfritt erhålla ett registerutdrag från om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare uppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut. Du har även rätt att i registerutdraget få information om var uppgifterna har hämtats ifrån om personuppgifterna inte har samlats in från dig, förekomsten av automatiserat beslutsfattande (inklusive profilering) samt den förutsedda period under vilken uppgifterna kommer att lagras eller kriterierna som används för att fastställa denna period. Du har vidare rätt att i registerutdraget få information om dina övriga rättigheter som anges i denna punkt.
– Rättelse av dina personuppgifter. Vi kommer på din begäran att så snabbt som möjligt rätta de felaktiga eller ofullständiga uppgifter vi behandlar om dig.
– Radering av dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära att dina
personuppgifter tas bort om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för. Det kan dock finnas lagkrav på att vi inte omedelbart får radera dina personuppgifter i exempelvis bokförings- och skattelagstiftning. Vi kommer då att avsluta den behandling som görs för andra ändamål än att följa lagstiftningen.
– Begränsning av behandling. Exempelvis marknadsföring.
– Du har rätt till dataportabilitet. Det innebär en rätt att under vissa förutsättningar få
ut och överföra dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig.
– Du har rätt att invända mot personuppgiftsbehandling som utförs med stöd av en
intresseavvägning. Om du invänder mot sådan behandling kommer vi enbart att fortsätta behandlingen om det finns berättigade skäl till behandlingen som väger tyngre än dina intressen.
– Om du inte vill att behandlar dina personuppgifter för direkt marknadsföring har du
alltid rätt att invända mot sådan behandling genom att skicka ett mail till info@gruppsol.se . När har vi mottagit din invändning kommer vi att upphöra med att behandla personuppgifterna för sådant marknadsföringsändamål.
– Du har rätt att inge eventuella klagomål angående behandling av dina
personuppgifter till Datainspektionen.
Policyn uppdaterad senast 1 oktober 2018